สมัครเปิดเว็บไซต์

เงื่อนไขการสมัครเปิดเว็บไซต์

 1. ท่านต้องลงทะเบียนสมัครโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง หากข้อมูลที่ให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ทาง SuperWebsite.com มีสิทธิในการระงับการให้บริการกับท่านทันที
 2. ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า SuperWebsite.com เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบ Website Solution เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเท่านั้นและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการรวมถึงเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์นั้นๆแต่อย่างใด
 3. ในการลงทะเบียนเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เขียนชื่อเว็บ พร้อมรหัสเว็บ เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ หากไม่มีการส่งเอกสารรายละเอียดตามข้างต้นที่กล่าวมา จะถือว่าการเปิดเว็บไซต์เป็นโมฆะ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า SuperWebsite.com แต่เพียงผู้เดียว
 5. ห้ามใช้เว็บไซด์ SuperWebsite.com ในกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายหรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อประชาชนหรือเป็นการสร้างความแตกแยกให้แก่บุคคลต่างๆ
 6. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งาน การลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลหรือปัญหาอื่นๆที่ผู้ใช้บริการนี้ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
 7. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่าการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้โดยตรงหรืออ้อม จากความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเครือข่าย การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งหรือสิ่งอื่นใด ที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆกับผู้ให้บริการ
 8. สำหรับท่านที่ใช้บริการเว็บไซต์ฟรี ท่านต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบภายใน 30 วัน มิฉะนั้นเว็บไซต์ของท่านจะถูกระงับการใช้งานโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ SuperWebsite.com ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น
 10. ผู้ใช้บริการเข้าใจและตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งว่า SuperWebsite.com ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือการจำหน่ายตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการของผู้ใช้บริการ หาก SuperWebsite.comได้รับความเสียหายใดๆแล้วรวมทั้งกรณีที่มีลูกค้าร้องเรียนเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ ที่จำหน่ายของผู้ใช้บริการมายัง SuperWebsite.com ผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครบถ้วนทันทีที่ SuperWebsite.com เรียกร้อง
 11. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า ฟังก์ชั่นการใช้งานระบบได้ถูกพัฒนาโดย SuperWebsite.com ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ หรือโลโก้แบรนด์ Engine by SuperWebsite.com ติดตั้งอยู่ในตัวเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์สำเร็จรูปของ SuperWebsite.com แด่เพียงผู้เดียว
 12. หากผู้ใช้บริการ มีข้อพิพาท/คำสั่งศาล อันมีเหตุอันควร เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสี่ยงใน การใช้ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์เว็บไซต์สำเร็จรูปของ SuperWebsite.com ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์จะระงับการใช้งานเว็บไซต์ได้ในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 13. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่งผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิกภาพ และสามารถยกเลิกการให้บริการกับท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมทั้งยินยอมให้ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการคืนเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้ล่วงหน้าในการใช้บริการ ตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ได้ทั้งจำนวน และหากผู้ให้บริการได้รับความเสียหายอย่างใดๆ อันเนื่องจากการฝ่าฝืนข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการจนครบถ้วนตามที่เรียกร้อง ทั้งนี้การยกเลิกการให้บริการข้างต้นไม่ถือเป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆซึ่งผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วน จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว
 14. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Connect with Facebook

คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณ จากบัญชี Facebook ได้

อีเมลนี้จะใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ

รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร